M.SC Part I - 21-22
3rd Merit ListStudent NameCourse 

MANE PRITI SHIVAJI SHOBHA part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
YADAV JAY KUMAR KAMLESH TARA part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
YADAV MANISHA KAMLESH DURGAWATI part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
THAKARE HARSHAD BALU KAMAL part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MOHITE SWAPNALI RAJARAM SUREKHA part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
ALI ASLAM NAZIR AHMAD HUSNERA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
TARADE OMKAR LALSING MANISHA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
SHINDE RASIKA PRADEEP SHALINI Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
DHANU SALONI PRAMOD NAMITA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
MANGAONKAR AKASH PRAMOD POOJA Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
UPADHYAY SHAILESHKUMAR NAGESHVAR Part1 Pay Full fees || Pay Part fees  
KARALE SHUBHAM MADHUKAR Part1 Pay Full fees || Pay Part fees